Onze website is niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer omdat deze browser niet meer ondersteund wordt. Wij raden aan om over te stappen op Microsoft Edge.

Avocado Media logo
Avocado Media logo

Digitale oplossingen die verbinden

 1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Avocado Media

Hallo, wij zijn Avocado Media, een vennootschap onder firma gerund door Marvin Eelco Zuiderhoek, Menno van Elsas en Sem Ammerlaan.

Wij zijn gevestigd aan de Kruislaan 182 (1098 SK) te Amsterdam. We zijn bereikbaar per mail via info@avocado-media.nl, telefonisch via (020)7371265 of per ouderwetse post op ons postadres. Op het wereldwijde web vindt u ons via avocado.media, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65563255 en bij de Belastingdienst zijn we bekend met btw-nummer NL856163478B01.

Voor u liggen onze algemene voorwaarden. Hierin verwijzen wij naar onszelf met wij of we (en waar toepasselijk ons of onze). U bent onze opdrachtgever, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie wij een overeenkomst sluiten of wensen te sluiten. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar u met u (en waar toepasselijk uw). Als we het hebben over u en ons gezamenlijk, dan spreken we van partijen.

Waar we het in deze algemene voorwaarden hebben over overeenkomst bedoelen we iedere overeenkomst tussen u en ons met als doel onze diensten en werkzaamheden te laten verrichten in uw opdracht. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van en ter uitvoering van de overeenkomst vallen hieronder. Hetgeen in uw opdracht tot stand wordt gebracht door ons noemen we het resultaat.

Artikel 1 - Over deze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en ons. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk vloeit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Uw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die u sluit met ons.

Indien u hosting bij ons afneemt, zijn bovendien de Bijzondere voorwaarden hosting van toepassing naast deze algemene voorwaarden. Op punten waar de Bijzondere voorwaarden hosting afwijken van de algemene voorwaarden gelden de Bijzondere voorwaarden hosting.

Het kan zijn dat wij met u afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden. In dat geval geldt de afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. U kunt zich dus niet beroepen op die afwijking bij andere overeenkomsten met ons.

Wij hebben altijd het recht onze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzingen of aan te vullen. Dit zullen wij van tevoren aankondigen. Wanneer er sprake is van ingrijpende wijzigingen, hebt u het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden als u niet akkoord bent met de wijziging(en). In dat geval zullen wij de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen.

Het kan zijn dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Over de nietige resp. vernietigde bepaling gaan wij met u in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen. Het doel en de strekking van de originele bepaling moet in dat geval zo veel mogelijk worden gevolgd bij het opstellen van die nieuwe bepaling.

Artikel 2 - Offertes

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven. De offerte geldt enkel voor de opdracht waarvoor deze is opgesteld. Dat betekent dat een uitgebrachte offerte niet automatisch geldt voor andere opdrachten.

Wij baseren onze offertes op de gegevens die u aan ons verstrekt. U bent daarom verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven. Doet u dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. De reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van herroeping wordt in dat geval in rekening gebracht.

Artikel 3 - Overeenkomsten

De overeenkomst tussen u en ons komt tot stand op het moment dat u onze offerte aanvaardt, tenzij wij de offerte alsnog herroepen.

Het kan zijn dat u geen offerte heeft ontvangen van ons, maar dat wij wel werkzaamheden voor u uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen u en ons tot stand op het moment dat wij starten met de werkzaamheden in uw opdracht. De werkzaamheden worden dan op basis van ons vaste uurtarief aan u in rekening gebracht.

Artikel 4 - Prijs

De prijzen die wij vermelden op onze offertes of onze website zijn altijd exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele kosten die wij maken bij het uitvoeren van de opdracht.

Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen. Wij zullen dit vooraf communiceren aan u. Indien u niet akkoord gaat met de prijswijziging, hebt u het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zullen wij de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen tegen het oude uurtarief.

Artikel 5 - Voorschot

Het kan zijn dat we overeenkomen dat u ons een voorschot betaalt voor de te verrichten werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. Zolang het voorschot nog niet is ontvangen op onze rekening behouden wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben wij tijdig bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie nodig van u. Wij geven dat natuurlijk bij u aan, maar het is ook uw eigen verantwoordelijkheid om zulke gegevens, documenten, materialen en/of informatie met ons te delen als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst.

De overeenkomst voeren we enkel ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud van de door ons verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Als u wenst dat wij (bepaalde) werkzaamheden op een door u aan te wijzen locatie uitvoeren, dan draagt u er zorg voor dat alle daarvoor noodzakelijke faciliteiten op die locatie beschikbaar worden gesteld.

Als de overeenkomst zich daartoe leent, kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst opdelen in fasen. Elke fase moet na afronding door u worden goedgekeurd. Zolang wij geen schriftelijke goedkeuring van u hebben ontvangen starten wij niet met de uitvoering van de volgende fase.

Artikel 7 - Correctierondes

Bij het uitvoeren van de overeenkomst zullen wij, waar passend, een concept- of testversie van het resultaat aan u beschikbaar stellen. U heeft de mogelijkheid hier correcties op uit te laten voeren; wij noemen dit een correctieronde. Als in de offerte geen andere afspraken zijn gemaakt over de hoeveelheid correctierondes dan geldt dat er per overeenkomst maximaal twee correctierondes plaatsvinden. Indien u meer correctierondes wenst zullen deze worden uitgevoerd conform de voorwaarden in artikel 8 over meerwerk.

Artikel 8 - Meerwerk en wijziging van de overeenkomst

Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren op het moment dat de overeenkomst tussen u en ons tot stand kwam. Het kan ook zijn dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat u niet de benodigde gegevens, documenten, materialen en/of informatie conform artikel 2 en 6 hebt aangeleverd. Het is bovendien mogelijk dat u aanvullende werkzaamheden of diensten wenst af te nemen.

Indien dit leidt tot meerwerk, dan hebben wij het recht de inhoud van de overeenkomst te wijzigen zodat wij de overeenkomst, indien mogelijk, alsnog kunnen uitvoeren. Zo een wijziging kan van invloed zijn op de uitvoeringstermijn. De aanvullende werkzaamheden zullen wij dan op basis van ons vaste uurtarief in rekening brengen, tenzij we met u andere afspraken maken.

Ook hebben we in zo een geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid in rekening te brengen bij u. Als u niet akkoord gaat met de aanvullende werkzaamheden hebt u eveneens het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en zullen wij de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van ontbinding in rekening brengen.

Het is toegestaan de overeenkomst op uw verzoek te wijzigen, maar enkel na toestemming daartoe van ons. Wij hebben het recht een verzoek tot wijziging te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of ons recht op betaling conform de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.

Artikel 9 - Inschakelen van derden

Het is ons toegestaan om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (de diensten van) derden. De kosten voor de inschakeling van deze derden worden doorbelast aan u.

Als wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik zullen maken van diensten van derden, zullen wij dit vooraf aan u kenbaar maken.

Artikel 10 - Uitvoeringstermijnen

Als wij met u een termijn voor de uitvoering van de overeenkomst hebben afgesproken, dan begint deze termijn pas te lopen op het moment dat u de benodigde gegevens, documenten, materialen en/of informatie aan ons hebt verstrekt. Tot die tijd hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.

Mochten wij bepaalde uitvoeringstermijnen met u zijn overeengekomen, dan zijn deze termijnen steeds indicatief.

Artikel 11 - Acceptatie

Wanneer wij de overeenkomst hebben uitgevoerd leveren wij het resultaat daarvan aan u op. U hebt dan 7 kalenderdagen de tijd om te onderzoeken en te testen of het geleverde klopt met de afspraken in de overeenkomst.

Eventuele gebreken moet u direct schriftelijk aan ons melden, zodat wij deze kunnen herstellen.

Indien een gebrek een ondergeschikt aspect van het resultaat betreft wordt het resultaat geacht te zijn geaccepteerd. Wij zullen het gebrek dan alsnog binnen een redelijke termijn herstellen. Een gebrek betreft een ondergeschikt aspect van het resultaat als het resultaat ondanks de aanwezigheid van het gebrek geschikt is voor het overeengekomen gebruik.

Als u geen mededeling doet over uw acceptatie of geen gebreken meldt binnen 7 kalenderdagen dan wordt het resultaat beschouwd als door u geaccepteerd.

Nadat u het resultaat heeft geaccepteerd worden verdere veranderingen eraan niet meer kosteloos uitgevoerd. De bepalingen in artikel 8 omtrent meerwerk zijn dan van toepassing.

Niet zichtbare gebreken moet u binnen 7 dagen na ontdekking of het moment waarop u ze had moeten ontdekken schriftelijk aan ons melden. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten. Wij zullen onderzoeken of deze gebreken aan ons toerekenbaar zijn. Als dat het geval is zullen wij ze kosteloos herstellen. De mogelijkheid onzichtbare gebreken te melden vervalt 3 maanden na de oplevering van het resultaat.

Artikel 12 - Facturatie

Wij sturen u onze factuur zodra het resultaat is geaccepteerd conform artikel 12. U ontvangt onze facturen per e-mail of per post. Wij hanteren een betalingstermijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum. U dient het volledige factuurbedrag, inclusief btw, over te boeken op onze bankrekening binnen de betalingstermijn.

Indien wij een voorschot hebben ontvangen van u brengen wij deze in mindering op de factuur.

Het is mogelijk dat de uitvoering van een overeenkomst langer dan 30 kalenderdagen duurt of in fasen wordt uitgevoerd. In dat geval hebben wij het recht reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tussentijds in rekening te brengen.

Indien u de factuur niet tijdig voldoet ontvangt u van ons een ingebrekestelling. Hierin zal een termijn staan waarbinnen u alsnog uw betalingsverplichtingen moet nakomen. Wanneer u ook niet binnen die termijn uw factuur voldoet bent u in verzuim. Wij hebben in dat geval het recht de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige bedrag van de factuur. De rente wordt berekend vanaf de dag volgend op die waarom het verzuim intrad tot en met de dag waarop de factuur volledig is voldaan.

Mochten wij genoodzaakt zijn om kosten te maken voor de (buitengerechtelijke) incassering van onze factuur, dan komen deze volledig voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de totale factuur inclusief btw.

Op verschillende plaatsen in deze algemene voorwaarden staat dat als de overeenkomst wordt ontbonden wij de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid in rekening zullen brengen. Wanneer er wordt gewerkt op basis van een uurtarief zullen de gewerkte uren in rekening worden gebracht. Wanneer er sprake is van een vaste prijs voor deze werkzaamheden dan bepalen we welk percentage van de totale benodigde werkzaamheden wij al hebben uitgevoerd en dat percentage van de totale prijs wordt in rekening gebracht. De eventueel aantoonbaar reeds gemaakte kosten worden in zo een geval volledig aan u in rekening gebracht.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan ons of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en voorstellen.

Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan u toebehoorden blijven van u. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van derden.

Als u ons voorschrijft bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan. U vrijwaart ons van alle aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en/of informatie.

Het plegen van onderzoek door ons naar het mogelijke bestaan van octrooi-, merk-, tekening-, model-, auteurs- en/of portretrechten en onderzoek naar de aanwezigheid van dergelijke beschermingsvormen maakt geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 14 - Licenties

Wanneer u volledig hebt voldaan aan uw verplichtingen binnen de overeenkomst verkrijgt u een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het resultaat conform de overeenkomst. Onder de licentie wordt mede verstaan het recht van openbaarmaking van het resultaat.

Het is u niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemmingen wijzigingen aan te (laten) brengen in onze ontwerpen of het resultaat. Wij zullen ons niet onredelijk opstellen bij het verlenen van zo een toestemming.

Artikel 15 - Garanties

Wij zullen ons inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van het resultaat te realiseren en om toegang tot door ons opgeslagen data te realiseren, maar bieden hierover geen garanties tenzij wij met u andere afspraken hebben gemaakt in de overeenkomst of u een aanvullende overeenkomst voor onderhoud heeft gesloten met ons. In dat laatste geval gelden de afspraken uit die onderhoudsovereenkomst en eventuele bijbehorende algemene voorwaarden.

Wij staan er niet voor in dat het resultaat goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur of apparatuur.

Wij geven geen garantie op producten of diensten van derden, ongeacht of ze via ons zijn geleverd.

Wij garanderen dat het door ons geleverde resultaat geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, een en ander met inachtneming van artikel 14. In geval van een schending zullen wij de inbreukmakende componenten verwijderen en/of dusdanig aanpassen dat het gebruik van het resultaat geen inbreuk meer maakt op het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht vervalt wanneer u zelf aanpassingen of verwijderingen doet.

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding

Wij hebben het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer u niet of niet geheel uw verplichtingen jegens ons nakomt. Ook wanneer wij na het sluiten van de overeenkomst kennisnemen van omstandigheden waaruit blijkt dat u de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig zal kunnen nakomen hebben wij het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

In geval van uw liquidatie, surseance van betaling of faillissement of indien er sprake is van schuldsanering of enige andere omstandigheid waardoor u niet langer over uw vermogen kan beschikken, hebben wij de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren waarbij de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid in rekening zal worden gebracht. Wij zijn daarbij niet schadeplichtig.

Als de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden conform deze algemene voorwaarden zullen wij de nog te verrichten werkzaamheden op uw verzoek overdragen aan u. Wanneer deze overdracht voor ons extra kosten meebrengt, dan brengen wij deze kosten aan u in rekening. De reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid zullen wij in rekening brengen.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden of op een andere wijze beëindigd zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar.

Opschorting door ons vrijwaart u niet van uw verplichtingen. Het is u niet toegestaan uw verplichtingen op te schorten of te verrekenen met vorderingen op ons.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover in dit artikel vermeld.

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien u ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te zuiveren en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • Uw fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal die u aan ons heeft verstrekt of voorgeschreven;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in uw handelingen;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens u ingeschakelde derden;
 • Fouten of tekortkomingen door achterstallig onderhoud;
 • Fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door u of door u ingeschakelde derden;
 • Taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;
 • Fouten of tekortkomingen door het niet functioneren van of incompatibiliteit met software of andere producten van derde partijen welke al dan niet door onze bemiddeling zijn geleverd;
 • Schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de geleverde prestatie (hacken).

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van de overeenkomst of een door ons gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van de overeenkomst. Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde termijn, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.

Wij hebben geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na het voltooien van de opdracht.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Artikel 18 - Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze zijde hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Wij zullen u hierover schriftelijk informeren. Als nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend onmogelijk is dan kan de overeenkomst worden ontbonden door zowel u als ons. Wij zullen in zo een geval de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van ontbinding in rekening brengen aan u.

Artikel 19 - Uitgesloten wetsartikelen

De toepassing van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 20 - Privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij dat doen kunt u lezen in ons privacybeleid op onze website www.avocado-media.nl.

Artikel 21 - Geheimhouding

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken. Hierbij zullen wij uiteraard uw vertrouwelijke informatie niet delen.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft verstrekt aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Wij mogen het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 22 - Overige bepalingen

Hier en daar wordt er in deze voorwaarden gesproken over de term ‘schriftelijk’. Hieronder verstaan wij ook communicatie per e-mail, zolang we uw identiteit en de integriteit van de inhoud voldoende kunnen vaststellen. Zowel u als wij zullen ons inspannen om de ontvangst en inhoud van e-mails te bevestigen.

U mag uw rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder onze toestemming. Een uitzondering geldt wanneer de overdracht van rechten en plichten het gevolg is van een bedrijfsovername of een overname van een meerderheid van de aandelen in uw bedrijf.

Op deze algemene voorwaarden, maar ook op onze bijzondere voorwaarden en overeenkomsten, is Nederland recht van toepassing.

Wij hopen natuurlijk dat het niet zo ver komt, maar mocht er sprake zijn van een geschil, dan zullen zowel wij als u zich tot het uiterste inzetten om het geschil onderling te beslechten. Mocht dat niet lukken, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Amsterdam.

Bijzondere voorwaarden hosting

De onderhavige Bijzondere voorwaarden hosting zijn van toepassing indien u onze dienstverlening op het gebied van hosting afneemt. Onze algemene voorwaarden zijn daar eveneens op van toepassing. Het kan echter zo zijn dat er in deze Bijzondere voorwaarden hosting wordt afgeweken van de algemene voorwaarden. In dat geval gelden de Bijzondere voorwaarden hosting.

Artikel 1 - Definities

Onder hosting verstaan wij het aanbieden van opslagruimte voor informatie in de breedste zin van het woord, welke toegankelijk is via een website.

De overeenkomst met betrekking tot hosting sluit u af met ons. Wij, als reseller van hosting, nemen op onze beurt de hosting af van een derde partij, de hosting provider. De hosting provider maakt geen deel uit van de overeenkomst tussen u en ons, maar heeft in sommige gevallen het recht om bepaalde handelingen te verrichten, met name wanneer u in strijd handelt met deze Bijzondere voorwaarden hosting. Wanneer deze handelingen kunnen worden verricht staat omschreven in deze Bijzondere voorwaarden hosting.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst met betrekking tot hosting komt tot stand op de wijze omschreven in artikel 2 en 3 van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Uitvoering overeenkomst

Wij spannen ons in om met betrekking tot hosting:

 • Goede kwaliteit te leveren;
 • Ononderbroken beschikbaarheid te realiseren;
 • Toegang tot uw opgeslagen gegevens te realiseren.

Tenzij er een onderhoudsovereenkomst is opgesteld tussen u en ons kunnen wij echter geen garanties bieden voor de kwaliteit, beschikbaarheid of toegang.

Tenzij anders overeengekomen in een onderhoudsovereenkomst zijn termijnen van welke aard dan ook steeds van indicatieve aard. Dat wil zeggen dat wij ons best doen te leveren binnen een gestelde termijn, maar daar geen garantie toe kunnen bieden.

Wij zijn op werkdagen tijdens de reguliere kantooruren beschikbaar voor vragen of ondersteuning aan u. Indien wij met u een onderhoudsovereenkomst hebben afgesloten kunnen wij hierin afwijkende afspraken maken met betrekking tot (de beschikbaarheid van) klantenservice.

Artikel 4 - Uw verplichtingen

Indien u weet, maar ook wanneer u vermoedt, dat wij maatregelen moeten nemen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, bent u verplicht ons hiervan per direct op de hoogte te stellen. Hierbij kunt u denken aan een buitengewone piek in de belasting van de hosting waardoor de hosting niet beschikbaar zou kunnen worden en die u hebt voorzien of waarvan u wist dat deze er zou komen. Wij zullen in dat geval ons best doen om ervoor te zorgen dat de hosting beschikbaar blijft. De redelijke kosten die wij daarbij maken worden aan u in rekening gebracht, tenzij we anders overeen zijn gekomen.

Het is u in ieder geval niet toegestaan de hosting te gebruiken voor toepassingen waarbij een fout kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade, grote datalekken of verlies van (persoons)gegevens met hoge gevolgschade. Hierbij kunt u denken aan fouten die tot gevolg hebben dat een trein ontspoort, een vliegtuig verongelukt of medische patiënten geen of een verkeerde behandeling krijgen. Hieronder vallen ook toepassingen waar bijzondere (persoons)gegevens in grote mate worden opgeslagen of waar belangrijke overheidsdiensten, zoals DigiD, worden uitgevoerd.

U garandeert ons dat wanneer u voor uw specifieke gebruik van de hosting bepaalde vergunningen of toestemmingen van de overheid of derden nodig hebt, u daarvan in bezit bent. Wij dragen hier geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor en u vrijwaart ons dan ook van enige aanspraken van derden hieromtrent.

Hoewel wij eens in de zoveel tijd een back-up maken van de gehoste data, is het maken van back-ups uw verantwoordelijkheid en zijn wij niet aansprakelijk voor het gebrek daaraan, tenzij er in de bijzondere voorwaarden anders staat aangegeven of wanneer wij andere afspraken hebben gemaakt in de onderhoudsovereenkomst.

Artikel 5 - Gedragsregels

Het spreekt voor zich, maar wij benadrukken het hier toch even. Het is niet toegestaan om met gebruiken van onze diensten in het kader van de overeenkomst enige nationale of internationale wet- en regelgeving te schenden. Ook is het niet toegestaan om inbreuk te maken op rechten van anderen.

Ongeacht of het legaal is volgens enige wet- en regelgeving is het u niet toegestaan om met gebruik van onze diensten in het kader van de overeenkomst gegevens of materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 • Duidelijk bedoeld zijn om anderen te helpen bij het schenden van rechten van derden. Hierbij kunt denken aan een website met hacktools of uitleg en instructies bedoeld om criminele gedragingen te plegen, al dan niet op het gebied van ICT;
 • Duidelijk smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • Kinder- of bestialiteitspornografie bevatten of die bedoeld zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • De privacy van derden schenden. Hierbij kunt u onder andere denken aan het verspreiden van persoonsgegevens van derden zonder toestemming of noodzaak of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie;
 • Bestanden met of links, torrents of verwijzingen naar (vindplaatsen van) materiaal dat duidelijk inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • Ongevraagde communicatie bevat (spam), ongeacht of dit op commercieel, charitatief of ideële gronden wordt verspreid;
 • Kwaadaardige inhoud bevat, zoals virussen of spyware.

Het staat u vrij pornografische materialen te verspreiden, zolang die geen overlast voor derden met zich meebrengt of leidt tot een overtreding van de algemene of bijzondere voorwaarden.

Het is niet toegestaan processen of programma’s via onze diensten in het kader van de overeenkomst op te starten waarvan u weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze ons, onze hostingprovider of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

Artikel 6 - Notice en takedown procedure

Indien wij of de hostingprovider van mening zijn dat er hinder, schade of gevaar ontstaat voor het functioneren van onze systemen, die van de hostingprovider, derden of de dienstverlening op internet hebben wij of de hostingprovider het recht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om de hinder, schade of het gevaar af te wenden of te voorkomen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij slecht beveiligde systemen, overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial of service aanvallen, virussen, Trojaanse paarden en vergelijkbare software.

Het kan zijn dat wij een melding of klacht van een derde ontvangen of zelf constateren dat u in strijd handelt met de gedragsregels in artikel 5. Wij zullen u dan zo snel mogelijk informeren over uw overtreding. U bent in dat geval verplicht terstond te reageren, waarna wij, eventueel in overleg met de hostingprovider, besluiten hoe te handelen.

Indien wij of de hostingprovider van mening zijn dat er in strijd wordt gehandeld met artikel 5 zal de toegang tot het betreffende materiaal worden geblokkeerd. Het materiaal wordt dan niet definitief verwijderd, tenzij dat technisch niet mogelijk blijkt waardoor we genoodzaakt zijn een back-up te maken ervan. Wij zullen ons inspannen bij deze handelingen overige materialen niet te raken. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de genomen maatregelen.

Als er sprake is van strafbare feiten hebben wij, maar ook de hostingprovider, het recht hiervan aangifte te doen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten of schade als gevolg van de bovengenoemde maatregelen. Wij zullen echter wel altijd ernaar streven om zorgvuldig, redelijk en adequaat op te treden naar aanleiding van een constatering van een mogelijke overtreding van de gedragsregels.

Artikel 7 - Het registeren van domeinnamen

Indien wij voor u bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of een IP-adres dan gelden de bepalingen in dit artikel.

Het aanvragen, toekennen en het gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres is afhankelijk van en onderworpen aan de voorwaarden van de domeinnaamleverancier, SIDN en eventueel RIPE NCC. Wij vervullen slechts een bemiddelende rol en garanderen niet dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd of dat een domeinnaam niet reeds geregistreerd is door een derde.

Registratie is pas een feit wanneer er een expliciete bevestiging van registratie van een domeinnaam en/of IP-adres naar u is verzonden. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

Indien een domeinnaam en/of IP-adres wordt geregistreerd ontstaat er een overeenkomst tussen u en de domeinnaamleverancier waarop de (algemene) voorwaarden van de domeinnaamleverancier van toepassing zijn. De kosten ervan zijn eveneens voor uw rekening. Wanneer wij voor u bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres machtigt u ons om de overeenkomst met de domeinnaamleverancier namens u aan te gaan en zijn algemene voorwaarden te accepteren. De algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn kunt u hier nalezen. Wij zijn geen partij bij voornoemde overeenkomst.

Als wij de domeinnaam op onze naam registeren ten behoeve van u, zullen wij medewerking verlenen aan uw verzoeken tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Bij verhuizing ontvangt u een verhuistoken van ons. Wij zijn niet gehouden enige andere werkzaamheden met betrekking tot de verhuizing uit te voeren voor u, tenzij wij anders met u overeenkomen.

Wij hebben het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken indien u niet voldoet aan uw verplichtingen uit de overeenkomst nadat wij u in gebreke hebben gesteld en u een redelijke termijn hebben gegund om alsnog na te komen. Zodra u hebt voldaan aan uw verplichtingen zullen wij de domeinnaam zo snel mogelijk weer toegankelijk of bruikbaar maken.

U vrijwaart ons voor alle schade als gevolg van (het gebruik van) een domeinnaam en/of IP-adres welke door ons voor u is aangevraagd.

Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden door ons op grond van artikel 16 Algemene voorwaarden hebben wij het recht uw domeinnaam op te zeggen, met een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 8 - Opslag- en datalimieten

Wij kunnen een limiet stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die u mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de overeenkomst.

De limieten worden in het systeem doorgevoerd in zo een geval en kunnen niet worden overschreden, tenzij er sprake is van een hack of een fout. Als dat het geval is en die hack of fout is aan u toerekenbaar, dan kan de overschrijding van de gestelde limiet(en) aan u in rekening worden gebracht.

Indien overschrijding van een gesteld limiet het gevolg is van een oorzaak van buitenaf, zoals een denial of service aanval, dan hebben wij het recht de kosten die wij hierdoor maken naar redelijkheid door te belasten naar u.

Als een gesteld limiet wordt overschreden door u en u daardoor gegevens niet kunt of hebt kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen, dan zijn wij daar niet voor aansprakelijk.

Artikel 9 - Duur, verlenging en opzegging

U neemt de hosting af voor een termijn van twaalf maanden. Indien u de hosting wenst op te zeggen dient u dit één maand voor het einde van de overeenkomst tot hosting schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Indien u niet (tijdig) opzegt wordt de overeenkomst tot hosting telkens verlengd met twaalf maanden.

U heeft tevens het recht de overeenkomst tot hosting op elk ander gewenst moment op te zeggen. De kosten voor de resterende termijn van de overeenkomst worden in dat geval niet aan u door ons gerestitueerd.

De bepalingen in artikel 16 van de algemene voorwaarden gelden onverkort.

Artikel 10 - Betaling

De kosten voor hosting worden telkens voor een periode van twaalf maanden in rekening gebracht. U bent verplicht de factuur voordat de overeenkomst tot hosting in gaat te voldoen.

Indien u na veertien kalenderdagen de factuur niet (volledig) heeft voldaan bent u automatisch in verzuim, zonder dat wij u in gebreke hoeven te stellen. Wij mogen dan, naast de bepalingen in artikel 14 algemene voorwaarden omtrent verzuim, de gehoste data zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk maken totdat u het openstaande bedrag, de verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten volledig heeft voldaan.

Artikel 11 - Gevolgen beëindiging overeenkomst

Indien de overeenkomst tot hosting wordt ontbonden of beëindigd, heeft u het recht de gehoste data en domeinnaam elders onder te brengen. Indien u daartoe besluit dient u ons hierover onmiddellijk te informeren. Wij zullen dan een verhuistoken aan u verstrekken. Wij zijn niet gehouden enige andere werkzaamheden met betrekking tot de verhuizing uit te voeren voor u, tenzij wij anders met u overeenkomen.

Indien u niet binnen een redelijke termijn na ontbinding of beëindiging van de overeenkomst tot hosting aan ons kenbaar maakt dat u de data wenst te verhuizen, zijn wij gerechtigd om de opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Het wissen gebeurt door een zogenaamde digitale datashredder. Eenmaal gewiste gegevens kunnen niet meer worden hersteld. Wissen betekent overigens niet dat de gegevens niet meer elders op het internet aanwezig zijn. Hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

In deze bijzondere voorwaarden wordt onze aansprakelijkheid in een aantal artikelen, waaronder dit artikel, beperkt of uitgesloten. Deze uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover schade ontstaat door opzet of bewuste roekeloosheid van onze zijde.

De bepalingen in artikel 17 algemene voorwaarden gelden onverkort.

U bent jegens ons aansprakelijk voor schade die door een aan u toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. U vrijwaart ons tegen alle aanspraken als gevolg van het gebruik van de hosting in strijd met de gedragsregels in artikel 5. Het maakt hierbij niet uit of de aanspraken het gevolg van uw handelen zijn of handelen door een derde met uw toestemming of medeweten. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die niet uw werknemers zijn, maar de hosting onder uw verantwoordelijkheid of met uw toestemming hebben gebruikt.

Artikel 13 - Overmacht

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Onder overmacht wordt verstaan een storing van de publieke infrastructuur die normaliter voor ons of onze hostingprovider beschikbaar is en waar de hosting van afhankelijk is, maar waarover noch wij noch onze hostingprovider feitelijke macht hebben of contractuele nakoming kunnen eisen. Hieronder valt in ieder geval de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN en alle netwerken in het internet waar wij of onze hostingprovider geen contract mee hebben gesloten.

Onder overmacht wordt tevens verstaan een storing als gevolg van cybercriminaliteit. Hierbij kunt u denken aan denial of service-aanvallen of pogingen om de netwerk- of systeembeveiliging te omzeilen. Het is hierbij niet relevant of deze pogingen succesvol waren.

Onder overmacht wordt eveneens verstaan tekortkomingen van onze leveranciers, waaronder onze hostingprovider, die wij niet konden voorzien en waarvoor wij onze leveranciers niet aansprakelijk kunnen stellen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de leverancier ook sprake is van overmacht.

Onder overmacht valt verder de onbeschikbaarheid van personeel, door ziekte of op andere gronden.

Tot slot vallen in ieder geval onder overmacht overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

Artikel 14 - Geheimhouding

Wij zullen geen kennisnemen van de gegevens die u opslaat of verspreidt middels onze hosting. Een uitzondering hierop geldt wanneer de kennisneming noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren, een dienst te leveren, onderhoud te plegen of wanneer wij verplicht worden tot kennisneming door een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. Wij zullen ons dan inspannen om de kennisneming zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 15 - Overige bepalingen

Onze logfiles en overige (elektronische) administratie en die van de hostingprovider gebruiken wij om onze stellingen te onderbouwen. Hetzelfde geldt voor (elektronische) communicatie. Deze bronnen gelden als authentiek bewijs, tenzij u het tegendeel kunt aantonen.

Wij zijn bereikbaar

020 737 12 65

info@avocado-media.nl

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Plan een kennismakingsgesprek

2016 - 2022 | Avocado Media

Scroll down

Back to top